Grafička antologija Tomislava Krizmana / iz fundusa Kabineta grafike HAZU

Sujet iz Dubrovnika / Litice na moru, 1903.

litografija u boji

377 x 273 / 475 x 337 mm; litografski papir

sign. ispod prikaza d. d. olovkom: Tomislav Krizman;

unutar prikaza monogram d. l. k. (tisak): TK 03.

inv. br. KG HAZU 2325